Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

İlgili Mevzuat

Düzenleme

Tarih

Düzenleme ile Yapılan Değişiklikler

İlgili Madde

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

28.03.2001

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) portföy yöneticilerinin fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri durumunda portföy yönetim sözleşmesinin feshedilerek Kurulca uygun görülen başka portöy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesinin imzalanmasını talep edebileceği hükmü bulunmaktadır.

"Fon portföyü, portföy yöneticileri tarafından yönetilir. Portföy yöneticileri, portföyü bu Kanun, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, fon içtüzüğü, emeklilik sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Alınacak portföy yönetim hizmetine ilişkin esaslar bu konuda şirket ve portföy yöneticileri arasında yapılacak portföy yönetim sözleşmesi ile belirlenir. (Değişik son cümle: 3/6/2007-5684/41 md.) Portföy yönetim sözleşmelerinin Kurulca belirlenen asgarî unsurlara uygun olması zorunludur."

"Şirket, portföy yöneticilerinin, fon yönetiminde gerekli özen ve basireti göstermemeleri, Kurulun portföy yöneticiliğine ilişkin ilkelerine aykırı hareket etmeleri, malî bünyelerinin zayıfladığının tespit edilmesi gibi durumlarda, portföy yönetim sözleşmesini feshedip, Kurulca uygun görülen başka portföy yöneticileri ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayabilir. Yukarıdaki koşulların varlığı halinde Kurul da portföy yöneticilerinin değişmesini isteyebilir. Portföy yönetim sözleşmesine ilişkin esas ve usuller Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Kurul tarafından belirlenir."

18.01.2019

EGM’nin görevleri arasına portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin gözetimi eklenmiştir.

"(...) portföy yönetim şirketlerinin emeklilik yatırım fonlarına ilişkin faaliyetlerinin Kurulca gözetimine yönelik altyapı oluşturularak raporlama yapılması…"

Sermaye Piyasası Kurulu Karar

30.05.2019

i-SPK.4632 s.kn.17.3.i (30/05/2019 tarihli ve 32/756 s.k.) sayılı SPK İlke Kararı

"Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organı’nın i-SPK.4632 s.kn.17.3.i (03/03/2016 tarihli ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”in; “10. Diğer Esaslar” başlıklı bölümüne “10.4. Emeklilik Yatırım Fonlarının Getiri Performansının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve Portföy Yöneticilerine Uygulanacak Teşvik ve Tedbire İlişkin Usul ve Esaslar” maddesi eklenmesine karar verilmiştir."