Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Yasal Uyarı

KULLANIM KOŞULLARI

İşbu web sitesinin içeriği, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak üzere görevlendirilen "EMEKLİLİK GÖZETİM MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ"ne (bundan sonra "EGM" olarak anılacaktır) aittir ya da ilgili hak sahibinin izni ile siteye eklenmiştir. Sitenin kullanımı ve içeriğe erişiminiz işbu kullanım koşulları ile atıfta bulunulan diğer tüm duyuru ve politikaları kabul etmenize tabidir. Web sitemize erişerek tüm bu kullanım koşullarını, gizlilik politikasını, duyuru ve politikaları kayıtsız, şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul etmiş sayılırsınız.

HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

İşbu web sitesindeki bütün metin, görüntü, yazılım ve diğer malzemelerin her türlü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları EGM’ye aittir ya da ilgili hak sahibinin izniyle siteye dahil edilmiştir. Web sitesinde bulunan hiçbir bilgi önceden izin alınmaksızın ve kaynak gösterilmeksizin kod ve yazılım da dahil olmak üzere işlenemez, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz. EGM ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarının ihlaline yol açacak ve web sitesinin çalışmasına engel olabilecek şekilde web sitesinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlemeyeceğinizi, (virüslü dosyaların kullanımı dahil) hiçbir cihaz, yazılım ve sair komut dizileri kullanmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Her ne şekilde olursa olsun EGM ağlarına izinsiz erişim sağlanması veya buna teşebbüs edilmesi yasaktır. EGM sitesinin kullanımında yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirsiniz. Site içinde her işlem ve eylemlerinizdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendinize aittir. Web sitesini kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile EGM’nin web sitesinin kullanımına ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul etmektesiniz.

Web sitemizde yer alan uygulama ve hizmetlere erişmek için kullandığınız sisteme erişim araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüsünüz. Sisteme erişim araçlarını kullanma hakkı münhasıran tarafınıza ait olup işbu bilgilerinizi üçüncü şahıslara ifşa etmemekle yükümlüsünüz. Sisteme erişim araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarının sorumluluğu tarafınıza aittir. EGM bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden sorumlu olduğunuzu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendinizi bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Şifrenizin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiğiniz takdirde EGM’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüsünüz.

Burada belirtilen hak ve koşulların ihlalinin tespiti halinde, EGM’nin tarafınıza bildirimde bulunmaksızın web sitesine erişiminizi engelleme hakkını saklı tutarız.

SORUMLULUK REDDİ

Bu web sitesinde yer alan bilgi, rapor, grafik ve benzeri her türlü elektronik doküman EGM  tarafından herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin genel anlamda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla emeklilik şirketleri ve ilgili kurum ve kuruluşlardan alınarak hazırlanmıştır. Web sitesinde yer alan bu elektronik dokümanların doğruluğu; yazım hatası, yazılım hatası, aktarım hatası, sistemlerin bozulması veya saldırıya uğraması gibi nedenlerden kaynaklanan hatalara karşı garanti edilmemekte olup, bu bilgiler belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir. Sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmamaktadır ve bağlayıcı değildir.

Bu nedenle bu web sitesinde yer alan elektronik dokümanlardaki hatalardan, eksikliklerden ya da bu dokümanlara dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak, doğrudan veya dolaylı, her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan EGM sorumlu tutulamaz.

Bu web sitesinde kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, kusur veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, EGM ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Bu bilgiler doğrultusunda EGM, bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

EGM, sitede yer alan içeriği tek taraflı olarak değiştirebilme, sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. EGM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. EGM tarafından ilgililerden talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan EGM sorumlu olmayacaktır.

EGM, web sitesinde virüs önlemlerini almış olmakla birlikte, bu konuda bir garanti vermemektedir. Herhangi bir bilgi, belge, uygulama vb. indirmeden önce virüslerden korunma konusunda gerekli önlemlerin alınması tavsiye edilir.

BİLGİLERİN KULLANILMASI, KORUNMASI VE GİZLİLİK TAAHHÜDÜ

Sizlere, paydaşlarımıza ve üçüncü kişilere ait kişisel verilerin korunması Kurumumuz açısından oldukça önemlidir ve bu husus hem ana sözleşme ile hem de kanunen Kurumumuza yüklenmiştir. Bu amaçla web sitemiz üzerinden her türlü bilgi alışverişi HTTPS teknoloji yardımıyla şifrelenerek sağlanmaktadır. Aynı zamanda SSL Pinning ile istemci ve sunucu arasında SSL bağlantısı oluşturulacağı zaman sertifikanın kontrolü sağlanır. Bu sebeple verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. Bu koruma, e-posta gibi yollarla gönderilen bilgiler için etkili değildir.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgiler, kendi ticari sırlarımıza gösterdiğimiz özen derecesinde gizli olarak korunmakta, hukuka aykırı olarak işlenmesinin veya erişilmesinin önlenmesi için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Web sitesine eriştiğinizde; IP adresiniz, erişim tarihiniz ve süresi otomatik olarak kaydedilir. Bu tür bilgiler pazarlama ve ihtilafların çözülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal amaçlar doğrultusunda kullanılabilecektir.

EGM, veri sorumlusu ve/veya veri işleyen sıfatı ile kişisel verilerinizi (isim, rumuz, e-posta adresi, vb.) ve özel nitelikli kişisel verilerinizi (ırk, sağlık, biyometrik ve genetik veriler, vb.) geçerli yerel kanun ve yasal düzenlemelere uygun şekilde işler. Bu web sitesine girmekle kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile belirlenen ilkeler, şartlar ve usuller çerçevesinde olmak kaydı ile kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine, yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına izin vermektesiniz. Burada paylaşılan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler Hazine ve Maliye Bakanlığınca (kısaca "Bakanlık") yapılacak görevlendirme ve yetkilendirme çerçevesinde Bakanlığın karar almasına yardımcı olacak verilerin sağlanması ve Bakanlığın yazılı iznine istinaden hizmet alacak bireysel emeklilik şirketlerine ve kamuya sağlıklı bilgi aktarımı için; emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin günlük olarak elektronik ortamda gözetimi ve yetkili kamu otoritelerine raporlanması, emeklilik şirketlerince yapılacak işlemlerin sonucunda oluşan bilgilerin konsolidasyonu, katılımcı bilgileri ile sözleşme bilgilerinin elektronik ortamda saklanması, gizliliğinin korunması, kamuoyunun ve katılımcıların bilgilendirilmesi, istatistik üretilmesi, bireysel emeklilik sisteminin analitik olarak sorgulanması; bireysel emeklilik aracıları sınavının yapılması ve bireysel emeklilik aracıları sicilinin takibi; ortak tanıtım, eğitim programları, yazılım ve benzeri konulardaki taleplerin karşılanması sistemin güven içinde işleyişi ile olası sorunlara zamanında gerekli müdahalelerde bulunulmasına olanak sağlayacak veri oluşturulması faaliyetleri kapsamında; istatistik, fiyatlama, satış ve pazarlama vb amaçlarla aktarılabilir ve işlenebilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, daha ayrıntılı bilgiyi, kamuoyu ile paylaşılmış olan Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda inceleyebilirsiniz. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yine aynı politikada belirlenen yöntemlerle Kurumumuza iletmeniz durumunda, Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırarak tarafınıza bilgilendirme yapar. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurumumuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca (varsa) belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

DİĞER KULLANIM ŞARTLARI

İşbu kullanım şartları içerisinde yer alan hükümler ve bu hükümlerde Kurumumuz tarafından zaman zaman yapılan değişiklikler, Kurumumuz ile sizin aranızda kurulan hukuki ilişkinin tamamını oluşturur ve tarafları bağlar. Aksi yazılı olarak ayrıca kararlaştırılmadıkça Kurumumuza karşı bu hükümlere aykırı hiçbir talepte bulunulamaz ve hak ileri sürülemez.

İşbu web sitesi aracılığı ile paylaşılan tüm veriler bilgilendirme amaçlı olup, çelişki yaratan hususlarda EGM kayıtları esastır. Web sitesi ile paylaşılan veriler kaynak gösterilerek EGM’de herhangi bir talepte bulunulamaz ve yine bu verilere dayanarak EGM aleyhine dava ve sair yollara başvurulamaz.

İşbu web sitesine erişimden ve web sitesinin kullanımından kaynaklanan ihtilaflarda EGM’nin kendi veri tabanında, sunucularında  tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web sitesi ile ilgili her türlü soru ve sorunlarınız hakkında Bize Ulaşın bölümünden e-Devlet şifreniz ile giriş yaparak Kurumumuzdan destek alabilirsiniz.