Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

OKS – BES Karşılaştırması

BES OKS
Sisteme katılım Gönüllü Zorunlu
Emeklilik şartı Sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması Sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşın doldurulması
Hedef kitle Herkes (1) 45 yaşını doldurmamış çalışanlar için zorunlu,
45 yaşını doldurmuş çalışanlar için isteğe bağlı

Yabancı uyrukluların sisteme katılımı

Katılabilir (2)

Katılamaz

Emeklilik şirketini belirleyen taraf

 • Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcı

 • İşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren (katılımcılara sertifika iletimi)

İşveren (çalışanlara sertifika iletimi)

 

Sözleşme düzenlenmesi aşamasında imzalanacak/onaylanacak belgeler

 • Bireysel ve gruba bağlı bireysel sözleşmeler kapsamında katılımcı teklif formu ve giriş bilgi formu

 • İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında işveren/işveren vekili teklif formu ve giriş bilgi formu

İşveren/işveren vekili tarafından otomatik katılım emeklilik sözleşmesi

Cayma hakkı

Var (Teklif formunun imzalandığı / onaylandığı tarihi takip eden 2 ay içinde cayılabilir)

Var (Emeklilik şirketinin çalışana emeklilik planına dahil olduğunu bildirmesini takip eden 2 ay içinde cayılabilir)

Başlangıç dönemi süresince birikimde oluşabilecek muhtemel değer kaybını şirketin karşılaması yükümlülüğü

Yok

Var

Devlet katkı tutarı

Ödenen katkı paylarının %30'u (3)

 • Ödenen katkı paylarının %30'u (3)

 • Başlangıç dönemi bitiminde sistemde kalma halinde, bir defaya mahsus başlangıç devlet katkısı 1.000 TL taahhüt olarak hesaplanır.

 • Emeklilik hakkını en az 10 yıllık gelir sigortası alarak kullanmayı tercih etme durumunda, birikimlerin %5'i.

Azami devlet katkısından yararlanabilmek için ödenebilecek katkı payı tutarı

2024 için 240.030 TL (4)

2024 için 240.030 TL (4)

Devlet katkısı ödenme şekli

Hesaba nakden ödeme

Hak kazanıncaya kadar taahhüt bazında kişisel hesaplara kayden yansıtılması, hak kazanılan tutarların hesaba hak kazanma oranına göre nakden ödenmesi

Devlet katkısına hak kazanma şartları

Devlet katkısı hesabındaki tutarların;

 • Sistemde en az 3 yıl kalma durumunda %15'i,

 • Sistemde en az 6 yıl kalma durumunda %35'i

 • Sistemde en az 10 yıl kalma durumunda %60'ı

 • Emeklilik, vefat ve maluliyet hallerinde %100’ü

Devlet katkısı hesabındaki tutarların;

 • Sistemde en az 3 yıl kalma durumunda %15'i,

 • Sistemde en az 6 yıl kalma durumunda %35'i

 • Sistemde en az 10 yıl kalma durumunda %60'ı

 • Emeklilik, vefat ve maluliyet hallerinde %100’ü

Devlet katkısı tutarının değerlendirilmesi

Portföy içeriği Bakanlıkça belirlenen devlet katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilmesi

Her takvim yılı başında taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının TÜFE değişim (5) oranına göre nemalanması, sonraki yıllar hak kazanma oranına göre nakden ödenen tutarların devlet katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilmesi

Katkı payı tutarı

Planda belirtilen asgari tutar ya da üzerindeki herhangi bir tutar

Prime esas kazancın %3'ü (6)

Dilediği zaman dilediği miktarda ek katkı payı ödeme imkanı

Var

Yok

İşverenin çalışanı adına yapabileceği katkı

İşveren grup emeklilik sözleşmeleri yoluyla katkı sağlanması

Yok

Katkı payı ödemelerine istenildiği zaman ara verme hakkı

Var

Var

Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Giriş aidatı

 

Olabilir

Yok

Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Yönetim gideri kesintisi

 

Olabilir

Yok

Emeklilik şirketinin yapabileceği kesintiler: Fon toplam gideri kesintisi

Emeklilik yatırım fonları türüne göre belirlenen, fon net varlık değerinin yıllık %1,09‘u ile %2,28’i arasında değişen, azami fon toplam gider kesintisi oranı

Tüm fonlar için uygulanabilecek olan azami fon toplam gider kesintisi oranı fon net varlık değerinin yıllık %1,09‘udur.

Emeklilik planı değişikliğine karar veren taraf

 • Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcı

 • İşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren

İşveren (7)

Emeklilik şirketi değişiklik hakkını kullanan taraf

 • Bireysel veya gruba bağlı emeklilik sözleşmesi için katılımcı

 • İşveren grup emeklilik sözleşmesi için işveren

İşveren

Birikimlerin değerlendirileceği fonları belirleyen taraf

Katılımcı

Çalışan (8)

Fon dağılımı değişikliği hak sayısı(9)

Yılda 12 kez

Yılda 12 kez 

 • Ancak; başlangıç dönemi süresince, birikimler başlangıç fonunda değerlendirilir ve fon dağılımı değişikliği yapılamaz.

Sistemden ayrılma durumunda getiriler üzerinden uygulanacak gelir vergisi (stopaj) oranı

 • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılma durumunda %15,

 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda %10,

 • Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılma durumunda %5

 • 10 yıldan az süreyle sistemde kalarak ayrılma durumunda %15,

 • 10 yıl süreyle sistemde kalmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma durumunda %10,

 • Emeklilik, vefat, maluliyet nedeniyle ayrılma durumunda %5

Emekli olan bireye sunulabilecek ödeme seçenekleri

 • Toplu ödeme (Birikimlerin tamamı bir defada ödenmesi)

 • Programlı geri ödeme (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının belirli bir takvim dahilinde ödenmesi)

 • Yıllık gelir sigortası (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş şeklinde ödenmesi)

 • Toplu ödeme (Birikimlerin tamamı bir defada ödenmesi)

 • Programlı geri ödeme (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının belirli bir takvim dahilinde ödenmesi)

 • Yıllık gelir sigortası (Birikimlerin tümünün veya bir kısmının yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde maaş şeklinde ödenmesi)

Sistemden ayrılma hakkı

Var (İstenildiği zaman)

Var (İstenildiği zaman)

Emeklilik şirketini değiştirme zamanlaması

Sözleşmenin ilk yürürlük tarihinden 2 yıl, aktarımla kurulan sözleşmenin yürürlük tarihinden 1 yıl sonra istenilen zamanda emeklilik şirketi değiştirilebilir.

İşveren tarafından sözleşmenin ilk yürürlük tarihinden 2 yıl, aktarımla kurulan sözleşmenin yürürlük tarihinden 1 yıl sonra istenilen zamanda emeklilik şirketi değiştirilebilir.

Sunulan fon türleri

 • Hisse Senedi Fonu

 • Borçlanma Araçları Fonu

 • Katılım Fonu

 • Karma Fon

 • Para Piyasası Fonu

 • Kıymetli Madenler Fonu

 • Endeks Fon

 • Fon Sepeti Fonu

 • Değişken Fon

 • Standart Fon

 • Yaşam Döngüsü/Hedef Fon

 • Başlangıç Fon

 • Standart Fon

 • Diğer Fonlar

  • Muhafazakâr/ Temkinli

  • Dengeli 

  • Atak/Dinamik/Büyüme 

  • Agresif 


(1) İstihdam şeklinden ve vergi mükellefiyetinden bağımsız olarak herkes sisteme katılabilir.
(2) Türk vatandaşları veya mavi kart sahibi katılımcıların katkı payı ödemeleri devlet katkısı hesaplamasına dâhil edilir.
(3) İntikal eden katkı paylarına devlet tarafından ödenen devlet katkısı oranı 22 Ocak 2022 tarihinden önce %25, 22 Ocak 2022 tarihinden sonra ise %30’dur. Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır. Anılan sınırı aşan katkı payı ödemeleri devreden katkı payı olarak her yılın ilk günü şirket hesaplarına intikal etmiş katkı payı olarak muamele edilmek suretiyle Devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacaktır. 
(4) Yıllık devlet katkısı üst limiti BES ve OKS için ayrı tanımlanmaktadır.
(5) Takvim yılı ile taahhüt edilen devlet katkısı ödemesinin hesap edildiği ay arasındaki aylık TÜFE değişim oranları dikkate alınarak değerleme emeklilik şirketleri tarafından yapılır. Bin Türk lirası tutarındaki ilave devlet katkısı tutarı için değerleme yapılmaz.
(6) Çalışan Kanun’da belirtilen kesinti oranını (%3) işverene bildirerek arttırabilir veya varsa arttırmış olduğu tutarı yine Kanun’da belirtilen kesinti oranından az olmamak kaydıyla düşürebilir.
(7) Çalışanın iş yeri değişikliği veya faiz içeren faiz içermeyen fon değişikliği durumlarında, plan değişikliği çalışan tarafından yapılmış olur.
(8) Hakkın kullanılmadığı durumlarda, işveren tarafından seçim yapılabilir.
(9) Katılımcı her fon dağılımı değişikliğinde, BEFAS üzerinden sunulan fonlar dâhil olmak üzere en fazla yirmi fon seçebilir.