Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Kılavuzlar

1. Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzu

Özet Bilgi

13 Haziran 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik’in madde 5 “(4) Başvuruların incelenmesi, sınavın kapsam ve koşulları ile sınavın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınarak emeklilik gözetim merkezi tarafından hazırlanacak Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.”, madde 10 “(2) Emeklilik gözetim merkezi, kurumsal internet sitesinde, bireysel emeklilik aracılarının lisans ve satış yetkisine ilişkin bilgilerin sorgulanabileceği bir sicil sorgulama hizmeti sunar. Bu hizmete ilişkin usul ve esaslar, Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.” ve madde 12 “Tamamlayıcı eğitim programının kapsamı, süresi, düzenlenme şekli ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esaslar Sınav, Sicil ve Lisans İşlemleri Kılavuzunda belirlenir.” hükümleri gereği, Kurumumuz tarafından hazırlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Sınav, Sicil Ve Lisans İşlemleri Kılavuzu yürürlüğe girmiştir. Bu kılavuz, bireysel emeklilik aracılarına yönelik sınav, sicil, satış yetkisi, tamamlayıcı eğitim ve lisans süreçlerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütüleceği aracı portalının oluşturulması ve kullanımı ile aracı adayları, aracılar, emeklilik şirketleri ve EGM tarafından tesis edilecek işlemlere ilişkin esas ve usulleri içermektedir.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
30.01.2020
     
Yayım
Tarihi
     
04.02.2020
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     
Kamuoyu,
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

13.06.2019 Tarih ve 30800 Sayılı Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

     
Kılavuza Erişim
(Kamuoyu)
     
PDF dokümanı erişimi
     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform

2. Otomatik Katılım Katkı Paylarının Kontrolü ve Tahsilat Takip İşlemleri Kılavuzu

Özet Bilgi

18 Nisan 2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)’nin "OKS Kapsamında Kurulan Sözleşmeler İçin Yapılacak Tahsilatlar" başlıklı 1'inci bölümünün geçici madde 6 "(6) Bu bölüm kapsamında EGM tarafından yürütülecek katkı payına ilişkin kontrol, mutabakat, raporlama, bildirim ve tahsilat işlemleri ile veri ve taleplerin iletilmesi işlemlerine dair usul ve esaslar, EGM tarafından hazırlanan ve Bakanlığın uygun görüşü alınarak yayımlanan Kılavuzda belirlenir.” hükmü gereği Kurumumuz tarafından hazırlanan Otomatik Katılım Katkı Paylarının Kontrolü ve Tahsilat Takip İşlemleri Kılavuzu yürürlüğe girmiştir. Bu Kılavuz, ilgili mevzuat çerçevesinde sistemde sözleşme akdetmekle yükümlü işverenlerin mevzuatta tanımlı giriş takvimine uygun olarak sözleşme akdettikleri, çalışanları adına sertifika düzenlediklerine ilişkin kontrol ve çalışanın ücretlerinden kesilen katkı payı tutarlarının emeklilik şirketine tam ve zamanında intikalinin kontrolü ile emeklilik şirketine aktarılmayan, eksik veya geç aktarılan katkı payları ve varsa getirilerinin takip ve tahsili sürecine ilişkin esas ve usulleri içermektedir.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
10.07.2019
     
Yayım
Tarihi
     
02.08.2019
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     
Kamuoyu,
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)

     
Kılavuza Erişim
(Kamuoyu)
     
PDF dokümanı erişimi
     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform

3. Gözetime Esas Verilere İlişkin Kılavuz

Özet Bilgi

İşbu kılavuz, EGM ile şirket arasındaki veri paylaşım yöntemini, paylaşımda kullanılacak ortamı, paylaşımların zamanlamasını, veri formatını, değer listelerini, web servis şemalarını, EGM tarafından sağlanacak platformlara ilişkin kullanım kılavuzları ile veri paylaşımı için ihtiyaç duyulacak tüm dokümantasyon ve diğer esas ve usulleri içermektedir.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
12.07.2019
     
Yayım
Tarihi
     
07.08.2019
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     

Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)

     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform

4. Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Payları Üzerinden Haczedilebilir Tutar Hesabı ve Web Servisi Kılavuzu

Özet Bilgi

18 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3)’nin Fon Paylarına İlişkin Tedbirler başlıklı 10'uncu bölümünün 5'inci maddesi, “(1) Bu bölüm kapsamında yapılacak bildirimlere, web servise ve EGM tarafından tesis edilecek tüm işlemlere ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınarak EGM tarafından hazırlanan Kılavuz ile belirlenir.” hükmü gereği, Kurumumuz tarafından hazırlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Fon Payları Üzerinden Haczedilebilir Tutar Hesabı ve Web Servisi Kılavuzu yürürlüğe girmiştir. Bu Kılavuz, ilgili mevzuat çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi'nde hesabı bulunan katılımcı ve çalışanların ilgili Kanun kapsamında birikimleri üzerine uygulanacak haciz bildirimlerine istinaden emeklilik şirketleri ve EGM tarafından tesis edilecek işlemlere ilişkin esas ve usullere ilişkin açıklamaları içermektedir.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
26.08.2019
     
Yayım
Tarihi
     
04.09.2019
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     
Kamuoyu,
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2019/3)

     
Kılavuza Erişim
(Kamuoyu)
     
PDF dokümanı erişimi
     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform

5. Dijital Aktarım Platformu İşleyiş Kılavuzu

Özet Bilgi

İşbu kılavuzun amacı, şirketler arası aktarım sürecinin EGM tarafından yönetilen dijital bir platform (Platform) üzerinden yürütülmesine ilişkin süreci ve platformun işleyiş esaslarını tanımlamaktır.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
02.10.2019
     
Yayım
Tarihi
     
09.10.2019
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3)

     
     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform

6. İşveren Takip Sistemi (İTS) Portal Kullanım Kılavuzu

Özet Bilgi

Bu kılavuzun amacı, 18 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3)'nin "OKS Kapsamında Kurulan Sözleşmeler için Yapılacak Tahsilatlar" başlıklı birinci bölümünde yer alan İşveren Takip Sistemi (İTS)'nin işleyişine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

     
Bakanlık
Onay Tarihi
     
02.10.2019
     
Yayım
Tarihi
     
09.10.2019
     
Versiyon
No
     
1.0
     
Hedef
Kitle
     
Emeklilik Şirketleri
Dayanak

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2019/3)

     
     
Kılavuza Erişim
(Emeklilik Şirketleri)
     
Platform