Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Sesli Yanıt Sistemi Üzerinden Gelen Aramaların Cevaplanmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ("Kanun") 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Emeklilik Gözetim Merkezi A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. 

Kurumumuzca Sesli Yanıt Sistemi Üzerinden Gelen Aramaların Cevaplanması süreci ile Ad Soyad (Kimlik), Ses Kaydı (Görsel ve İşitsel Kayıtlar), Telefon No (İletişim) kişisel verileri Telefon vasıtasıyla ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Ayrıca, bu veriler Kurumumuzun iç sistemler birimleri tarafından söz konusu faaliyete ilişkin yapılan kontrol ve risk çalışmaları kapsamında kullanılabilmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5. maddesinin 2. fıkrası f) Kurumun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebep veya sebeplere dayanarak işlenmektedir.

Bu veriler, mevzuatın öngördüğü haller dışında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki

 • Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, 

 • Eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

 • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını bilmek,

 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış ise bunların düzeltilmesi, verinin aktarıldığı 3. Kişiler varsa bu düzeltmenin bildirilmesini istemek,

 • Kanunun 7. Maddesi kapsamında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini, verinin aktarıldığı 3. Kişiler varsa bu talebinin bildirilmesi istemek,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • İşlenen verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu

 • Şirketin internet adresinde bulunan e – devlet üzerinden girişi yapılan başvuru formunu doldurmak,

 • Yazılı olarak başvurusunu, güvenli elektronik imza, mobil imza ile iletmek,

 • Bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak


suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. 

Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.