Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

BES’e Aktarım Mevzuatı

Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan;

  • Dernek, vakıf, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındakiler hariç olmak üzere sandık
  • Tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu
  • Sair ticaret şirketleri

nezdinde 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamında yurt içindeki ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarlar kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine 31 Aralık 2023 tarihine kadar aktarılabilir. Aktarım için, kuruluşun yetkili organlarınca karar alınması gerekir ancak emeklilik taahhüt planlarındaki belirlenmiş fayda esaslı olmayan birikim ve taahhütlerin aktarımında yetkili organ kararı aranmayabilir.

Aktarıma ilişkin tutarla sınırlı olmak üzere, aktarımla ilgili yapılacak işlemler, harçtan, damga vergisinden, lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutulmuştur.

Emeklilik sözleşmesi akdetmiş olan katılımcıdan aktarıma ilişkin olarak giriş aidatı alınmaz.

Bu şekilde aktarılan tutarlar için herhangi bir devlet katkısı ödenemez. Ancak aktarılan bu tutarlar gelir vergisinden müstesnadır. Bu kapsamda aktarım yapan üyeler aktarım tarihinden itibaren üç yıl içinde malûliyet ve ölüm haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamaz.

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesi uyarınca, aktarım sürecine geçen hizmet sunucuları; 

  • İlk aktarım yapılmadan önce Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na bildirim yapmalı,
  • Aktarıma ilişkin elektronik veri setlerini doldurarak Emeklilik Gözetim Merkezi’ne göndermelidir.


Anılan elektronik veri setleri şablonlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir: 


Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge’nin 6’ncı maddesi kapsamında; 

  • Veri setleri şablonları indirilerek aktarıma konu veriler ile doldurulmalı,
  • Dosyalar sıkıştırma yazılımı kullanılarak sıkıştırılmalı ve vasa@egm.org.tr e-posta adresine gönderilmelidir.


Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge (2022/4)