Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Fon Performans Değerlendirme Komitesi (FPDK); Emeklilik Gözetim Merkezi'nden (EGM) bir, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nden (TSPB) üçer temsilci olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. FPDK kararları oy çokluğu ile alınmakta ve başkanlığı EGM temsilcisi tarafından yürütülmektedir.

FPDK'nın görevleri aşağıda özetlenmiştir:

  • EGM tarafından kendisine sunulan kıyas gruplarının değerlendirilerek karara bağlanması,
  • Kıyas gruplarının asgari kaç adet fondan oluşacağının belirlenmesi,
  • Kıyas grubuna dahil edilemeyen ya da adedi nedeni ile grup oluşturulamayan fonlar için ayrı bir gruplama metodolojisi belirlenmesi veya bu türden fonların herhangi bir grupta yer almaksızın münferit olarak değerlendirilmesine karar verilmesi,
  • Fon kurucularının FPDK kararlarına yönelik itirazlarının değerlendirilerek sonuca bağlanması.


2019 Yılı İçin Çalışma Programı