Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi

Fon Performans Değerlendirme Sistemi

Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de öngörülen performans izleme ve değerlendirme mekanizmasının sağlıklı şekilde işletilmesini, rekabetin sağlanmasını, olası hata, ihmal ve suiistimallerin önlenmesini ve risklerin en uygun şekilde yönetilmesini teminen;

  • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ni (TSPB) temsil eden üyeler, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının (b) ve (c) bentleri; Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ni (TSB) temsil eden üyeler ise, Sigortacılık Kanunu’nun 24’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasının (ç) ve (d) bentleri uyarınca,

  • EGM temsilcisi, EGM’nin 4632 sayılı Kanun’un 20/A maddesinde belirtilen, sistemin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlama ve katılımcıların hak ve menfaatlerini koruma misyonu çerçevesinde,

alınması gereken tedbirler hususunda Fon Performans Değerlendirme Komitesi'ne (FPDK) öneri sunacak, EGM de bu kapsamda ilgili Birlik ve düzenleyici denetleyici otoriteler nezdinde girişimde bulunacaktır.

Emeklilik yatırım fonlarının performansı; Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (TAKASBANK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) arasında gerçekleştirilen entegrasyon kapsamında elde edilen veriler kullanılarak otomatik olarak hesaplandığından, hesaplamaların doğru yapılabilmesi için,

  • Fon kurucularının MKK, TAKASBANK ve BIST’e bildirdikleri verilerin doğru, tutarlı ve güncel olmasını,
  • Fon performans izleme sistemi için EGM tarafından ihtiyaç duyulan tüm verilerin (Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber Ek 3’e uygun iletilecek “net gider oranı”, fon karşılaştırma ölçütü/eşik değer için kullanılan endeks bilgileri başta olmak üzere) parametrik olarak KAP’a bildirilmesini veya emeklilik şirketleri tarafından EGM'ye sağlanmasını,


teminen fon kurucularının ve portföy yönetim şirketlerinin gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.