Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Fonlar Mevzuat Bilgi Merkezi
MEVZUAT (Tümü) No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Mevzuat

-

-

-

-

-

Doc Pdf
Kanunlar ve Kararnameler No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

4632

28.03.2001

07.04.2001

24366

07.10.2001

Doc Pdf

Sigortacılık Kanunu

5684

03.06.2007

14.06.2007

26552

14.06.2007

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

47

17.10.2019

18.10.2019

30922

18.10.2019

Doc Pdf

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

7338

08.06.1959

15.06.1959

10231

15.06.1959

Doc Pdf

Gelir Vergisi Kanunu

193

31.12.1960

06.01.1961

10700

01.01.1961

Doc Pdf

Katma Değer Vergisi Kanunu

3065

25.10.1984

02.11.1984

18563

25.10.1984

Doc Pdf

Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Düzenleme Ve Denetleme Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

147

12.05.2023

32188

Doc Pdf
Yönetmelikler No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

31.10.2001

24569

31.10.2001

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik

14.07.2007

26582

01.01.2008

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik

07.08.2007

26606

07.08.2007

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelik

07.08.2007

26606

07.08.2007 - 01.01.2008

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

08.01.2008

26750

08.01.2008

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12.07.2008

26934

12.07.2008

Doc Pdf

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

12.07.2008

26934

12.07.2008

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik

01.03.2009

27156

01.03.2009

Doc Pdf

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik İlgili Maddeler

06.04.2010

27544

06.04.2010

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

14.09.2011

28054

14.09.2011 - 01.01.2012

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

09.11.2012

28462

01.01.2013 - 01.01.2014

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.03.2013

28586

13.03.2013

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

23.08.2015

29454

23.08.2015 - 01.01.2016

Doc Pdf

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

28.08.2015

29459

28.11.2015

Doc Pdf

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

02.01.2017

29936

02.01.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

13.06.2019

30800

13.12.2019

Doc Pdf

Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

09.10.2020

31269

09.10.2020

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği

16.10.2020

31276

16.10.2020

Doc Pdf

Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik

19.12.2020

31339

19.12.2020 - 19.06.2021

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik

25.11.2021

31670

25.11.2021

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik

08.12.2021

31683

08.12.2021

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

09.03.2022

31773

09.03.2022

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

31.12.2022

32060/5

31.12.2022

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2008

26906

14.06.2008

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sİstemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2011

27877

17.03.2011

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2012

28512

29.12.2012

Doc Pdf
Tebliğler No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

2004/2

12.07.2004

25520

12.08.2004

Doc Pdf

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ

Seri: X No:22

12.06.2006

26196

12.06.2006

Doc Pdf

Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ

2007/1

11.07.2007

26579

11.07.2007

Doc Pdf

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ

2008/1

18.04.2008

26851

30.06.2008 / 18.04.2008

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ

31.12.2008

27097/4

31.03.2009

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ

21.01.2009

27117

21.01.2009

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

09.07.2013

28702

01.07.2014

Doc Pdf

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ

11.07.2013

28704

01.07.2014

Doc Pdf

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği

25.03.2023

32143

25.03.2023

Doc Pdf
Genelgeler No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge

2003/5

03.10.2003

03.10.2003

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Hayat Sigortalarında Geçen Sürenin Hesabına İlişkin Genelge

2004/3

12.08.2004

12.08.2004

Doc Pdf

11.07.2007 Tarihli Ve 26579 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2007/1 Sayılı Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin Uygulama Esaslarına Dair Genelge

2007/11

26.09.2007

26.09.2007

Doc Pdf

Sigortacılık Tek Düzen Hesap Planı Çerçevesinde Hazırlanmakta Olan Finansal Tablolarda Kullanılan Anahtarların Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

2008/1

04.01.2008

04.01.2008

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Teknik Altyapı Yeterliliklerinin Sınanmasında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge

2008/4

18.01.2008

18.01.2008

Doc Pdf

Sermaye Yeterliliği Tablolarına İlişkin Genelge

2008/5

14.02.2008

14.02.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Mevzuatı Uyarınca Çıkarılmış Olan Bazı Genelge ve Özelgelerin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Genelge

2008/30

10.10.2008

10.10.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge

2009/15

06.10.2009

06.10.2009

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge

2010/10

23.08.2010

23.11.2010

Doc Pdf

2010/11 Sayılı Genelge

2010/11

31.08.2010

31.08.2010

Doc Pdf

2010/12 ve 2010/14 Sayılı Genelgeler ile 2010/29 Sayılı Sektör Duyurusuna İlişkin İlave Açıklamalara İlişkin Genelge

2010/16

18.10.2010

18.10.2010

Doc Pdf

2010 ve 2011 Yıllarında AZMM Sonuçlarının Aşamalı Olarak Uygulanması Hakkında Genelge

2011/10

22.04.2011

22.04.2011

Doc Pdf

Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Genelge

2011/8

27.04.2011

27.04.2011

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Ödeyeni Tüzel Kişi Olan Sözleşmelere İlişkin Genelge

2014/17

10.12.2014

10.12.2014

Doc Pdf

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge

2016/3

15.01.2016

15.01.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge

2016/12

25.03.2016

01.04.2016

Doc Pdf

Sigorta Denetleme Kurulu Tarafından Tanzim Edilen Raporların İcrasında Uyulacak Esaslara İlişkin Genelge

2016/25

22.06.2016

22.06.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım Genelge

2016/26

26.11.2016

26.11.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelge

2016/39

30.12.2016

01.01.2017

Doc Pdf

Risk Profil Anketine İlişkin Genelge

2017/20

19.12.2017

01.01.2018

Doc Pdf

Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği ile Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge

2017/21

19.12.2017

01.01.2018

Doc Pdf

Sigorta ve Emeklilik Şirketlerinin TFRS 15'e Geçiş Tarihine İlişkin Genelge

2018/04

25.09.2018

25.09.2018

Doc Pdf

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge

2021/3

01.04.2021

01.04.2021

Doc Pdf

Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge

2021/17

28.09.2021

28.09.2021

Doc Pdf

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kar Dağıtımına İlişkin Genelge

2021/25

26.11.2021

26.11.2021

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge

2022/4

16.02.2022

16.02.2022

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelge

2022/16

30.05.2022

30.05.2022

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge

2022/18

02.06.2022

02.06.2022

Doc Pdf

Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2023/1

04.01.2023

31.12.2022

Doc Pdf

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kâr Dağıtımına İlişkin Genelge

2023/2

04.01.2023

04.01.2023

Doc Pdf

Sigortacılık Ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Kuruma Ve Kamuoyuna Yapılacak Raporlamalarda Süre Uzatımı Hakkında Genelge

2023/15

13.04.2023

17.04.2023

Doc Pdf
Kararlar No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

SPK 03.03.2016 Tarih ve 7/223 Sayılı Karar (Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber)

7/223

03.03.2016

03.03.2016

03.03.2016

Doc Pdf

2009/14592 Sayılı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkındaki Karar İlgili Maddeler

2009/14592

12.01.2009

03.02.2009

27130

03.02.2009

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı

2477

23.04.2020

24.04.2020

31108

24.04.2020

Doc Pdf

SEDDK 32 Sayılı Karar

32

02.10.2020

02.10.2020

02.10.2020

Doc Pdf

2023/8 SPK Bülteni Duyuru ve İlke Kararları

2023/8

08.02.2023

08.02.2023

Doc Pdf

09.02.2023 Tarih ve 8/173 Sayılı SPK Kararı

8/173

09.02.2023

09.02.2023

Doc Pdf
Sektör Duyuruları Ve Özelgeler No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Mobil İmzaya İlişkin Sektör Duyurusu

2010/19

11.06.2010

11.06.2010

11.06.2010

Doc Pdf

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerince SGS Kapsamında Raporlanan Bazı Tablolara İlişkin Sektör Duyurusu

2010/21

07.07.2010

07.07.2010

07.07.2010

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Hakkında Açıklamalara İlişkin Sektör Duyurusu

2010/29

20.09.2010

20.09.2010

20.09.2010

Doc Pdf

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Mevzuatının Hazırlanması ve Görüş Paylaşımı Hususunda Uyulacak İlke ve Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu

2011/9

30.05.2011

30.05.2011

30.05.2011

Doc Pdf

Sektörden Veri Teminine İlişkin Sektör Duyurusu

2012/4

13.02.2012

13.02.2012

13.02.2012

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Sektör Duyurusu

2012/13

18.07.2012

18.07.2012

18.07.2012

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yapılan Yeni Düzenlemeye İlişkin Sigortacılık Hesap Planında Yapılan Değişikliklere Dair Sektör Duyurusu

2013/10

25.03.2013

25.03.2013

25.03.2013

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortalarında Bilgi İşlem Altyapılarının Hazır Hale Getirilmesine İlişkin Sektör Duyurusu

2015/35

29.09.2015

29.09.2015

29.09.2015

Doc Pdf

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerine İlişkin Sektör Duyurusu

2016/19

01.08.2016

01.08.2016

01.08.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Hakkında Sektör Duyurusu

2016/20

01.08.2016

01.08.2016

01.08.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusu

2016/30

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

Doc Pdf

Bilanço ve Gelir Tablosunun SGS Portalına Yüklenmesi Hakkında Sektör Duyurusu

2019/1

02.01.2019

02.01.2019

02.01.2019

Doc Pdf

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu

2019/2

16.01.2019

16.01.2019

16.01.2019

Doc Pdf

Fiil Ehliyetine Sahip Olmayan Kişilerin Bireysel Emeklilik Sistemine Katılabilmeleri Hakkında Sektör Duyurusu

2021/6

23.06.2021

23.06.2021

23.06.2021

Doc Pdf

Teysir Modeline ve Katılım Esaslı Diğer Faaliyetlere İlişkin Sektör Duyurusu

2022/4

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

Doc Pdf

Borsa İstanbul'un Pay Piyasası İşlemlerinin Durdurulmasına Bağlı Olarak Emeklilik Yatırım Fonlarının Alım ve Satımı Hakkında Sektör Duyurusu

2023/2

08.02.2023

08.02.2023

08.02.2023

Doc Pdf

Konsolide Finansal Tablo Düzenlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu

2022/14

23.12.2022

26.12.2022

26.12.2022

Doc Pdf
Diğer No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Gelir Vergisi Kanunu İlgili Tebliğleri

Seri No:147

09.02.1986

19014

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri 3

GVK-3/2003-3/Bireysel Emeklilik Sistemi-1

13.08.2003

Doc Pdf

Performans Sunum Standartlarına İlişkin Tebliğ Değişikliği Hakkında Duyuru

14.10.2003

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Ödeyecekleri Harçlar Maliye Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği

Seri No:43

23.01.2004

25355

Doc Pdf

Gider Vergileri Sirküleri/2

2004-2/ BSMV-1

17.03.2004

Doc Pdf

Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5228

16.07.2004

31.07.2004

25539

Doc Pdf

Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

5252

04.11.2004

13.11.2004

25642

Doc Pdf

Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 30. Maddesi

5281

31.12.2004

31.12.2004

25687 (3.Mük)

31.12.2004

Doc Pdf

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Seri No:256

09.08.2005

25901

Doc Pdf

257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

257

30.12.2005

26039

Doc Pdf

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Prime Esas Kazançlar ile İlgili Madde

5510

31.05.2006

Doc Pdf

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

27.06.2006

07.07.2006

26221

Doc Pdf

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Yeniden Belirlenmesi İlişkin Kararnamenin Eki Karar

2006/10731

22.07.2006

26237

23.07.2006

Doc Pdf

Gelir Vergisi Genel Tebliği

Seri No:258

30.09.2006

26305

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

5549

18.10.2006

26323

18.10.2006

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri/59

2007/2

23.02.2007

Doc Pdf

Tahsilat İç Genelgesi

2007/2

24.03.2007

Doc Pdf

Bankaların Emeklilik Yatırım Fonlarına Ait Mevduat Hesaplarına Ödenen Faizler Üzerinden Vergi Tevkifatı Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge

05.07.2007

Doc Pdf

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Sirküleri/3

2007/1

31.08.2007

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri/64

2007/8

31.08.2007

Doc Pdf

Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5728

23.01.2008

08.02.2008

26781

08.02.2008

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

2007/13012

09.01.2008

26751

01.04.2008

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik

16.09.2008

26999

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğ (Sıra No: 5)

09.04.2008

26842

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2008/13460

15.04.2008

26848

15.04.2008

Doc Pdf

Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 5 İnci Maddesi Gereğince Dipnotların Hesap Özetleriyle Birlikte Gönderilmesi Gerektiğine İlişkin Sektör Duyurusu

2008/40

23.09.2008

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.09.2008

27009

26.09.2008

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:7)

7

02.12.2008

27072

02.12.2008

Doc Pdf

12/1/2009 Tarihli ve 2009/14580 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

2009/14580

12.01.2009

27130

03.02.2009

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:8)

8

26.05.2009

27239

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.01.2010

27450

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.01.2010

27450

02.01.2010

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:9)

9

02.01.2010

27450

02.01.2010

Doc Pdf

İrat Ödemeli Hayat Sigortalarının Hayat Sigortası Genel Şartları Çerçevesinde Akdedilmesi Hakkında Sektör Duyurusu

2010/5

27.01.2010

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2010

27626

01.06.2010

Doc Pdf

27/09/2010 Tarihli ve 2010/926 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

2010/926

27.09.2010

30.09.2010

27715

01.10.2010

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri/83

GVK-83/2012-5/Bireysel Emeklilik Sistemi-3

04.07.2012

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik ve Şahıs Sigortası Geri Ödemelerinden Yapılan Kesintilere İlişkin Önemli Duyuru

06.07.2012

Doc Pdf

13/08/2012 Tarihli ve 2012/3571 Sayılı Kararnamenin Eki Karar

2012/3571

13.08.2012

06.09.2012

28403

29.08.2012

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri/85

GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4

23.10.2012

Doc Pdf

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Bireysel Emeklilik Aracısı Ulusal Meslek Standardı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.)

29.05.2013

28661

Doc Pdf

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) 15. Maddesi

11.09.2013

28762

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 10)

19.11.2013

28826

19.11.2013

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri/92

GVK-92/2013-7/ Bireysel Emeklilik Sistemi-5

27.11.2013

Doc Pdf

Bireysel Portföylerin Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine Ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma Ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Ekler)

17.12.2013

28854

01.07.2014

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)'nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

11.06.2014

29027

11.06.2014

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)

25.08.2014

29099

25.08.2014

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği

01.04.2015

29313

01.10.2015

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2015/30)

2015/30

31.07.2015

01.10.2015

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği(Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Tebliğ (Sıra No: 14)

18.03.2016

29657

18.03.2016

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortalarına Yönelik Tüfe Endeksli Anüite Devlet Tahvilleri Hakkında Sektör Duyurusu (2016/4)

2016/4

26.04.2016

Doc Pdf

Otomatik Katılım Sistemine İlişkin Basın Açıklaması

2016/192

21.12.2016

Doc Pdf

Otomatik Katılım Sisteminde Cayma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Basın Açıklaması

2016/196

28.12.2016

Doc Pdf

Otomatik Katılım Sisteminde Emeklilik Şirketi Seçimine İlişkin Basın Açıklaması

2017/08

12.01.2017

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 16)

02.02.2017

29967

02.02.2017

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 18)

06.02.2021

31407

01.05.2021

Doc Pdf

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2021

31407

01.05.2021

Doc Pdf

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

16.06.2021

31513

16.06.2021

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2021

31542

15.07.2021

Doc Pdf

Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Sigorta ve Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarında Genel Sunum ve Açıklama

19.03.2022

19.03.2022

31783

01.01.2023

Doc Pdf
Yürürlükten Kaldırılanlar No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009

27156

01.03.2009

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge

2015/35

28.08.2015

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (2016/31)

2016/31

02.09.2016

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri:VII, No:29

22.09.2006

22.09.2006

Doc Pdf

Özelge No 2006/3

09.10.2006

Doc Pdf

Özelge No 2006/2

22.09.2006

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayan Devlet Katkısı Tutarlarının Müsteşarlığa İadesi Hakkında Sektör Duyurusu (2015/42)

2015/42

26.11.2015

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2013/10)

2013/10

02.07.2013

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 23.08.2013 tarih ve 29/955 sayılı kararı

29/955

23.08.2013

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

21.06.2008

26913

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

29.12.2012

28512

01.01.2013

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

19.01.2008

26761

19.01.2008

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri:VII, No:44

24.11.2012

28477

24.11.2012

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge (2008/25)

2008/25

14.08.2008

14.08.2008

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Yönetmelik

19.07.2008

26941

09.08.2008

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Aktarımlarda Kullanılacak Belge Ve Formlar İle Üye Ve Çalışanların Bilgilendirilme Esasları Hakkında Genelge (2008/24) (Ekler)

2008/24

14.08.2008

14.08.2008

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar İçin Hazırlanacak Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2009/21) (Ekler)

2009/21

23.12.2009

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine İlişkin Genelge (2009/14)

2009/14

27.08.2009

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge (2009/10)

2009/10

24.07.2009

24.07.2009

Doc Pdf

Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu

2014/11

23.05.2014

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin Genelge

2008/16

09.05.2008

09.05.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009

27305

31.07.2009

Doc Pdf

Dernek, Vakıf , Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Genelge

2014/7

29.05.2014

29.05.2014

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

17.08.2007

26616

01.10.2007

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

29.08.2009

27334

08.09.2009

Doc Pdf

Yıllık Gelir Sigortası Genel Şartları

15.03.2007

01.10.2007

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge

2015/50

30.11.2015

30.11.2015

Doc Pdf

Gelir Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5479

30.03.2006

08.04.2006

26133

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2006 ve 5/102 sayılı Kararı

5/102

03.02.2006

Doc Pdf

Devlet Katkısı Fonları için Karşılaştırma Ölçütü Belirlenmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2017/3)

2017/3

22.08.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Hesaplarının Emeklilik Şirketleri Arasında Aktarımına İlişkin Genelge (Ekler: Özelge 2005/3)

2005/2

11.04.2005

11.05.2005

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılarına İlişkin 2005/1 No’lu Genelge

2005/1

28.02.2005

28.02.2005

Doc Pdf

Yeni Türk Lirası’na Geçiş Sürecinde Emeklilik Planları ve Sigorta Tarifeleri Kapsamında Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Genelge

2004/8

31.12.2004

31.12.2004

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 30.09.2004 tarih ve 40/1238 sayılı kararı

40/1238

30.09.2004

30.09.2004

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin İlan ve Reklam Harcamaları Hakkında Bilgilendirmeye İlişkin Genelge

2004/5

13.09.2004

13.09.2004

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2004

25511

03.07.2004

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge

2017/2

13.04.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2012

28512

01.01.2013

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Tasdik Edilen Emeklilik Planlarının ve Hayat Sigorta Tarifelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Genelge

2004/1

14.04.2004

14.04.2004

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

2004/1

05.03.2004

25393

28.02.2004

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

03.03.2004

25391

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2015/33)

2015/33

28.08.2015

Doc Pdf

Emeklilik İradı Ürünleri Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2013/14)

2013/14

29.07.2013

Doc Pdf

Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2013/3)

2013/3

26.02.2013

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2013/2) (Ekler)

2013/2

25.01.2013

Doc Pdf

Gelir Vergisi Sirküleri 9

GVK-9/2004-1/Maktu Had ve Tutarlar

07.01.2004

Doc Pdf

2015/50 Sayılı "Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2021/04

01.04.2021

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşlar Tarafından Aktüeryal Denetim Kapsamında Gönderilecek Elektronik Veri Setlerine ve Aktüerya Raporuna İlişkin Genelge (2011/11) (Ekler)

2011/11

13.05.2011

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge

2003/6

27.10.2003

27.10.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

09.04.2008

26842

09.08.2008

Doc Pdf

Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge (2010/7)

2010/7

26.05.2010

26.05.2010

Doc Pdf

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 6)

6

27.09.2008

27010

27.09.2008

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.10.2003 ve 55/1256 sayılı Kararı

55/1256

23.10.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim ve Muhtemel Yıllık Gelir Tablolarında Uygulanacak Esaslara İlişkin Genelge

2003/4

03.10.2003

03.10.2003

Doc Pdf

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge

2003/3

03.10.2003

03.10.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2003/3

29.05.2003

25122

29.05.2003

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik Uyarınca Faaliyet Ruhsatı Başvurularında İzlenecek Esas ve Usullere İlişkin Genelge

2003/1

13.05.2003

13.05.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge

2003/2

13.05.2003

13.05.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

13.05.2003

25107

13.05.2003

Doc Pdf

Emeklilik Planları Hakkında Tebliğ (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

2003/1

13.05.2003

25107

13.05.2003

Doc Pdf

Emeklilik Planlarının Tasdiki ve Elektronik Plan Tanımlama Sistemi Hakkında Genelge

2009/3

23.03.2009

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişiler Hakkında Tebliğ

2003/2

13.05.2003

25107

13.05.2003

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Gelir Vergisi Tevkifatına İlişkin Bilgilendirmeler Hakkında Sektör Duyurusu

2012/14

22.08.2012

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Sunulacak Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2008/21) (Ekler)

2008/21

09.07.2008

09.08.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2003

25107

13.05.2003

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.5.2002 Tarih ve 22/646 Sayılı Kararı

22/646

01.01.2003

10.05.2002

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğ

2002/1

06.04.2002

24718

06.04.2002

Doc Pdf

Emeklilik Planı Hakkında Genelge

2008/14

07.05.2008

09.08.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

28.02.2002

24681

28.02.2002

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

28.02.2002

24681

28.02.2002

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.02.2002

24681

Doc Pdf

Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Seri:V, No:71

14.11.2003

25289

14.11.2003

Doc Pdf

Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esas Hakkında Tebliğ

Seri:V, No:60

21.01.2003

25000

02.01.2004

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı İşlemleri Hakkında Genelge (2016/20)

2016/20

25.05.2016

25.05.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Sözleşmelerinin Sonlanmasına İlişkin İşlemler Hakkında Sektör Duyurusu (2016/10)

2016/10

25.05.2016

Doc Pdf

2010/8, 2010/14 ve 2014/23 Sayılı Sektör Duyurularının Yürürlükten Kaldırılmasına Hakkında Sektör Duyurusu (2015/44)

2015/44

30.11.2015

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde 6327 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak Süre Ekleme İşlemleri Hakkında Sektör Duyurusu (2015/43)

2015/43

26.11.2015

Doc Pdf

Emeklilik Planı Hakkında Genelge (2015/47)

2015/47

25.11.2015

25.11.2015

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerince Sunulan Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (2015/46)

2015/46

20.11.2015

20.11.2015

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlük Tarihi Hakkında Sektör Duyurusu (2010/22)

2010/22

06.07.2015

Doc Pdf

6327 sayılı Kanunun Geçici 2 nci Maddesine İlişkin Sektör Duyurusu (2014/15)

2014/15

09.07.2014

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 24.04.2014 tarih ve 12/388 sayılı ilke kararı

12/388

22.04.2014

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 26.02.2014 tarih ve 6/180 sayılı kararı

6/180

26.02.2014

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Hak Kazanılmayarak Müsteşarlığa İade Edilen Devlet Katkısı Tutarlarına İlişkin Sektör Duyurusu (2014/7)

2014/7

24.02.2014

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Standart Fon uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/7)

2013/7

29.03.2013

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hesaplamasına Konu Verilerle İlgili Kayıt Kesinleştirme Bildirim Tarihinin Uzatılması Hakkında Sektör Duyurusu (2013/5)

2013/5

12.02.2013

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ayrılan Katılımcılara Yönelik Devlet Katkısı Uygulaması Hakkında Sektör Duyurusu (2012/9)

2012/9

29.06.2012

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.06.2010

27608

11.06.2010

Doc Pdf

2010/8 Sayılı Sektör Duyurusu ile Talep Edilen Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Sektör Duyurusu

2010/14

02.04.2010

Doc Pdf

Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Hizmet Alımlarının Raporlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu

2010/8

04.03.2010

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Formlara İlişkin Sektör Duyurusu (2009/15)

2009/15

05.05.2009

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Birikimlerin Aktarımı Hakkının Kullanımına İlişkin Sektör Duyurusu (2009/8)

2009/8

23.03.2009

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.12.2008

27093

27.12.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemindeki Vergisel Uygulamalara İlişkin Sektör Duyurusu (2008/41)

2008/41

06.10.2008

Doc Pdf

Tehlikeli Hastalıklar Teminatının Ek Teminat Olarak Verilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2008/16)

2008/16

11.04.2008

Doc Pdf

Emeklilik Planlarındaki Fon Portföy Sınırlamalarına İlişkin Sektör Duyurusu (2008/5)

2008/5

30.01.2008

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008

26754

12.01.2008

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2007 ve 45/1228 sayılı Kararı

45/1228

13.12.2007

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2005 ve 52/1488 sayılı Kararı

52/1488

16.12.2005

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 10.06.2005 tarih ve 23/748 sayılı kararı

23/748

10.06.2005

10.06.2005

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2005 Tarih ve 11/363 Sayılı Kararı

11/363

17.03.2005

17.03.2005

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 18.02.2005 tarih ve 6/190 sayılı kararı

6/190

18.02.2005

18.02.2005

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 06.01.2005 Tarih ve 1/9 Sayılı Kararı

1/9

06.01.2005

06.01.2005

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 26.08.2004 tarih ve 36/1084 sayılı kararı

36/1084

26.08.2004

26.08.2004

Doc Pdf

Sermaye Piyasası Kurulunun 05.3.2004 Tarih ve 9216 Sayılı Kararı

9/216

05.03.2004

05.03.2004

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin Genelge

2004/2

17.06.2004

17.06.2004

Doc Pdf

Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına İlişkin Genelge

2004/6

17.12.2004

17.12.2004

Doc Pdf

Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına İlişkin Genelge (Ekler)

2004/6

17.12.2004

17.12.2004

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin 2004/2 No’lu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2004/7

17.12.2004

17.12.2004

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Faaliyetleri İle İlgili Olarak Emeklilik Gözetim Merkezine Gönderilecek Veri Setlerine İlişkin 2004/2 No’lu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge (Ekler)

2004/7

17.12.2004

17.12.2004

Doc Pdf

Gözetime Esas Veri Kümesi (GEVK) Transfer Tanımlamalarına İlişkin 2004/6 Nolu Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2005/3

22.06.2005

22.06.2005

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge

2008/13

07.05.2008

09.08.2008

Doc Pdf

Emeklilik Gözetim Merkezi’ne Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge

2008/19

17.06.2008

17.06.2008

Doc Pdf

Emeklilik Gözetim Merkezi’ne Gönderilecek Gözetime Esas Verilere İlişkin Genelge (Ekler)

2008/19

17.06.2008

17.06.2008

Doc Pdf

Emeklilik İşlemleri Hakkında Genelge

2008/35

19.12.2008

19.12.2008

Doc Pdf

Emeklilik Planlarında Katılımcılara Sağlanan Ek Faydalara İlişkin Genelge

2015/56

21.12.2015

21.12.2015

Doc Pdf

Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

12.01.2008

26754

12.01.2008

Doc Pdf

Katılım Esaslı Sigortacılık Faaliyetleri Çerçevesinde Türkiye Modelinin Tanımlanmasına İlişkin Sektör Duyurusu

2021/6

26.10.2021

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge 2021/10

2021/10

25.6.2021

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

05.02.2016

29615

01.04.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.12.2016

29921

01.01.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.12.2018

30616

05.12.2018

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.05.2019

30788

29.05.2019

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2013

28670

07.06.2013

Doc Pdf
Değişiklik Yapan Mevzuat No Kabul Tarihi: Yayın Tarihi: Resmi Gazete No: Yürürlük Tarihi:

Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

4697

13.06.2001

10.07.2001

24458

07.10.2001 - 10.07.2001

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6327

13.06.2012

29.06.2012

28338

29.06.2012 - 29.08.2012 - 01.01.2013

Doc Pdf

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6456

03.04.2013

18.04.2013

28622

18.04.2013 - 01.01.2014 - 01.05.2013 - 18.10.2013

Doc Pdf

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6655

25.12.2015

01.01.2016

29580

01.01.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6740

10.08.2016

25.08.2016

29812

01.01.2017

Doc Pdf

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6770

18.01.2017

27.01.2017

29961

27.01.2017

Doc Pdf

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7103

21.03.2018

27.03.2018

30373

27.03.2018 - 01.04.2018 - 01.05.2018 - 01.01.2019

Doc Pdf

Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

700

02.07.2018

07.07.2018

30471/2

09.07.2018

Doc Pdf

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7161

17.01.2019

18.01.2019

30659

18.01.2019 - 18.03.2020 - 18.05.2019

Doc Pdf

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7194

05.12.2019

07.12.2019

30971

07.12.2019 - 01.03.2020 - 01.04.2020 - 01.01.2020

Doc Pdf

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7226

25.03.2020

26.03.2020

31080/1

26.03.2020 - 01.01.2021 - 01.04.2020

Doc Pdf

Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7319

20.05.2021

25.05.2021

31491

25.05.2021

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7351

19.01.2022

22.01.2022

31727

22.01.2022

Doc Pdf

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7440

09.03.2023

12.03.2023

12.03.2023

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.10.2007

26674

18.10.2007

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.07.2008

26931

31.12.2009

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009

27156

01.03.2009

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009

27156

01.03.2009

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009

27305

31.07.2009

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.02.2010

27505

26.02.2010

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2010

27655

28.07.2010

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.03.2011

27877

17.03.2011

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.04.2011

27893

02.04.2011

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2012

28356

17.07.2012 - 01.01.2015

Doc Pdf

Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2009

27156

01.03.2009

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2012

28512

01.01.2013

Doc Pdf

Sigorta Ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2013

28720

27.07.2013

Doc Pdf

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2013

28720

27.07.2013

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2014

28956

29.03.2014

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.02.2015

29281

28.02.2015

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2015

29366

01.01.2016

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2015

29454

23.08.2015 - 01.01.2016

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2015

29454

23.08.2015

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.05.2016

29726

29.05.2016

Doc Pdf

Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.08.2016

29812

25.08.2016

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.12.2016

29921

17.12.2016

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.12.2016

29921

01.01.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ekler)

17.12.2016

29921

01.01.2017

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2017

30121

11.07.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.12.2018

30638

27.12.2018 - 27.03.2019

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Ekler)

27.12.2018

30638

27.12.2018 - 27.03.2019

Doc Pdf

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.12.2018

30638

27.12.2018

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.05.2019

30775

15.05.2019

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.10.2019

30930

26.10.2019

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.03.2020

31058

04.03.2020

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.12.2020

31343

23.12.2020

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.05.2021

31476

06.05.2021 - 01.07.2021

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2023

32202

26.05.2023

Doc Pdf

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2021

31704

29.12.2021

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.02.2023

32104

14.02.2023

Doc Pdf

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş Ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.03.2023

32128

10.03.2023

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2023

32146

28.09.2023

Doc Pdf

Sigorta Ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2023

32189

13.05.2023 - 01.01.2024

Doc Pdf

Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008

26842

09.04.2008

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008

26842

09.04.2008

Doc Pdf

Emeklilik Planları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

09.04.2008

26842

09.08.2008

Doc Pdf

Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.05.2016

29726

29.05.2016

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c)

12.03.2019

30712

12.03.2019

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.ç)

04.03.2020

31058

04.03.2020

Doc Pdf

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.d)

23.12.2020

31343

23.12.2020

Doc Pdf

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.c)

07.04.2022

31802

07.04.2022

Doc Pdf

Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelgede (Genelge No:2003/5) Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2003/7

31.12.2003

Doc Pdf

2008/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2010/9

09.08.2010

Doc Pdf

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.11.2021

31655

10.11.2021 - 01.01.2022

Doc Pdf

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.05.2022

31834

13.05.2022 - 13.06.2022

Doc Pdf

2010/10 Sayılı Bireysel Emeklilik Sisteminde Kullanılacak Muhtemel Birikim Ve Geri Ödeme Tablolarına İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2016/14

01.04.2016

Doc Pdf

2007/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2016/30

19.08.2016

Doc Pdf

2017/ 21 Sayılı “Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği İle Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge”de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2022/11

14.04.2022

01.07.2022

Doc Pdf

Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

2023/18

09.02.2023

Doc Pdf

2023/1 Sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

2023/5

10.02.2023

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 09.05.2017 Tarih 20/688 Sayı

20/688

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 23.08.2017 Tarih 32/1091 Sayı

32/1091

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 08.09.2017 Tarih 33/1110 Sayı

33/1110

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 29.09.2017 Tarih 35/1201 Sayı

35/1201

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 01.03.2018 Tarih 9/316 Sayı

9/316

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 20.06.2018 Tarih 26/740 Sayı

26/740

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 23.11.2018 Tarih 58/1355 Sayı

58/1355

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 13.12.2018 Tarih 63/1453 Sayı

63/1453

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 27.05.2019 Tarih 31/729 Sayı

31/729

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 30.05.2019 Tarih 32/756 Sayı

32/756

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 27.06.2019 Tarih 38/864 Sayı

38/864

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 24.10.2019 Tarih 61/1374 Sayı

61/1374

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 13.02.2020 Tarih 10/231 Sayı

10/231

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 05.03.2020 Tarih 15/327 Sayı

15/327

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 12.03.2020 Tarih 16/383 Sayı

16/383

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 24.09.2020 Tarih 60/1183 Sayı

60/1183

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 17.06.2021 Tarih 31/925 Sayı

31/925

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 16.12.2021 Tarih 65/1823 Sayı

65/1823

16.12.2021

Doc Pdf

SPK İlke Kararı 29.09.2022 Tarih 54/1446 Sayı

54/1446

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik-Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2)

2017/2

20.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

Doc Pdf

Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu (2018/1)

2018/1

04.12.2018

04.12.2018

04.12.2018

Doc Pdf